ACCOUNTING SERVICES BULGARIA

НАП: фирмите без дейност също подават годишни декларации

Абонамент

6 Юли 2015, 19:42

Фирмите, които не са осъществявали дейност през изминалата година са задължени да подадат отделен формуляр - образец 1010а. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността. Във формуляра фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет.

Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.