Информация

Савин Мирков s.mirkov@accountingservices.bg

+359 2 981 89 95

АКАУНТИНГ СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ

Одит

Възползвайте се от първокачествени услуги в областта на вътрешния и финансовия одит в съответствие с националните и международните одиторски стандарти.

Акаунтинг Сървисис България ще Ви помогне да се свържете с утвърден доставчик на професионални одиторски услуги, съобразени с Международните одиторски стандарти, Международните стандарти за финансови отчети и Националните одиторски стандарти. Нашият партньор - РСМ Би Екс - е лицензиран и уважаван одитор с дългогодишен опит на българския пазар, на когото можете да се доверите.

Предоставените одиторски услуги гарантират оптимални резултати, основавайки се на:

Обхватът от услуги включва:

Одит на финансовите отчети

Частичен или пълен преглед на финансовите отчети с цел оценка на тяхната изрядност и съответствие със национални и международни нормативни актове, включително одиторските рамки със специално предназначение

Одит на бенефициенти по програми за финансиране

Обработване и верификация на финансова информация по проекти, програми и фондове, съ-финансирани със средствата на Европейския съюз или други международни организации

Независими консултантски услуги

Експертно мнение относно типа финансова и правна информация, която трябва да се вземе предвид при вземането на бизнес решения.

Обучения в областта на вътрешния и външния одит

Обучения и семинари по прилагане на Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия и Международни стандарти за финансови отчети

Компанията РСМ Би Екс е създадена през 1999 г. и е утвърден доставчик на одиторски и консултантски услуги, обслужващ широк спектър от организации, както от частния, так аи от публичния сектор. РСМ Би Екс е член на РСМ Интернешънъл, една от най-големите мрежи от данъчни, одиторски и консултантски фирми в световен мащаб.