ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(GDPR - General Data Protection Regulation)
в АКАУНТИНГ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Информация

office@accountingservices.bg

+359 2 981 89 95

fax: 02/981 89 95

София, ул. Добруджа №5 ет. 1

АКАУНТИНГ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД гарантира в максимална степен защитата на личните данни на клиентите си, обработвани във връзка с предоставяни от дружеството услуги.

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното и съдържание на сайта ни www.accountingservices.bg. Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент на АКАУНТИНГ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме при предоставяне на услугите ни, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на лични данни.

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

АКАУНТИНГ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202441262, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. АКАУНТИНГ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:

1000 София, ул. Добруджа № 5, тел/факс: +359 2 981 89 95 или като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт: http://www.accountingservices.bg/bg/contact-us/

1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме?

В зависимост от конкретните цели АКАУНТИНГ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им.

1.1 Категории данни

А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на

договорните задължения на АКАУНТИНГ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД и клиента:

Б) Данни, изготвени и генерирани от АКАУНТИНГ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД, в процеса на предоставяне на услугите ни:

1.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

 А) Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора. АКАУНТИНГ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

куриерска пратка с преддоговорна информация и проект на договор;

Б) В изпълнение на свои законови задължения, АКАУНТИНГ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

В) АКАУНТИНГ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД обработва данните Ви и за целите на следните наши легитимни (законни) интереси: правни процедури свързани с упражняване на права, произтичащи от

предоставени от нас услуги; откриване на банкови сметки на клиента по негово задание, откриване на търговски дружества по задание на клиента, пълномощни за представляване на клиента пред различни институции във връзка с целите и изпълнение на целите на договорните ни условия с клиента, обработка и съставяне на досиета на персонал на служителите на клиента, изплащане на възнаграждения на служителите на клиента по банков път, нареждане по банков път на задълженията на клиента към доставчици и държавни институции, съставяне на договори по клиентска заявка, съставяне на пълномощни по клиентска заявка.

2. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни?

2.1.    Обработващи лични данни, които въз основа на договор с АКАУНТИНГ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД- обработват личните Ви данни от името на АКАУНТИНГ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни, биха могли да бъдат:

2.2.      Други администратори на лични данни, на които АКАУНТИНГ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име:

3. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

3.1. Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

 4. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от АКАУНТИНГ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД?

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

4.1.    да получите достъп до личните Ви данни и информация, свързана с тях. Може да поискате от АКАУНТИНГ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление със съдържанието, посочено в чл. 29 ЗЗЛД;

4.2.    да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на законодателството;

 4.3.    да възразите пред АКАУНТИНГ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД по всяко време срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;

 4.4.    да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, но само когато обработването им се основава единствено на Вашето съгласие;

 4.5 да подадете жалба до КЗЛД, ако считате, че правата са Ви засегнати;

 5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на АКАУНТИНГ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД и какви са последиците от това:

За да сключим договор с Вас и да Ви предоставим заявените услуги в съответствие с законовите ни задължения, АКАУНТИНГ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД се нуждае от определени данни. Непредоставянето на следните данни препятства възможността АКАУНТИНГ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД да сключи договор за услуги/стоки с Вас:

6. Политика за „бисквитките".

С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки"(cookies). Какво представляват бисквитките и защо се използват? Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си. Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга. Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.

Видове бисквитки - Сайтът може да използва една или няколко от следните видове бисквитки, в зависимост от тяхната степен на необходимост: